جمله های فلسفی جدید

جمله های فلسفی جدید

pic9231 akz.ir 1 جمله های فلسفی جدید

قدمی‌ که پس از ترسیدن همچنان برداشته شود ، گامهای شجاعت نام دارد . . .

::
::
اشیاء برای استفاده شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند
در حالیک امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیاء دوست داشته می شوند . . .
::
::
هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوپشاند . . .
::
::
در داوری در مورد دیگران
عامه مردم ، بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری میکنند . . .

 

==>> مشاهده جمله های فلسفی جدید . . .

 

برچسب ها :